Policy för ansvarsfullt företagande

Vi är ett relativt litet företag just nu med en fantastisk resa framför oss, vi växer och skapar dragkraft på marknaden. Och jag tror att det är dags att införa strukturer, kultur och ett hållbart tankesätt som vi kan växa med. Vi är redan tillräckligt relevanta för att påverka det ekosystem vi verkar i, och vi vet att vi har ett ansvar att göra det på ett medvetet sätt. Vi berör människor runt omkring oss varje dag, genom de tjänster vi tillhandahåller och de relationer vi skapar. Och i dessa beröringspunkter måste vi uppträda och verka på ett ansvarsfullt sätt.

Jag vill driva ett företag som är etiskt och transparent och som tar hänsyn till de människor som lever sina liv i det område där vi verkar - Internet. Det gör vi genom att vara genuina, trogna våra kärnvärden och genom att behandla andra på samma sätt som vi själva vill bli behandlade.

Respekten för andras intressen är något som vi bär med oss när vi etablerar våra tjänster i en ständigt föränderlig värld, där möjligheterna att spåra alla våra rörelser ökar dag för dag. Och i en sådan värld är det viktigare än någonsin att motstå trånget, vara uppmärksam och skydda individens integritet.

Vi strävar inte bara efter att följa rättsstatsprincipen, vi strävar efter att vara ännu mer uppmärksamma. Vi skapar tjänster som tar hänsyn till lagstiftningen, men som också tar hänsyn till attitydförändringarna hos den vanliga Internetanvändaren när det gäller dessa frågor. Vi försöker inte bara ta lagens bokstav på allvar, utan är ännu mer seriösa när det gäller sakens kärna och har det större perspektivet och den större bilden i åtanke. Integritet är värdefull och en del av den frihet som alla demokratiska länder säger sig värna om.

Bollen stannar hos mig. Det är jag som är ansvarig för hur jag och mina kollegor hanterar uppgifter, skyddar individen och värnar om de friheter som vi alla vill åtnjuta. Därför är det mitt ansvar att se till att våra anställda har de verktyg och den kunskap som behövs för att genomföra dessa koncept och attityder i vår dagliga verksamhet.

Jag kommer att göra mitt bästa för att se till att detta sker.

Martin Bergqvist, VD, Brain Nordic

Policy för ansvarsfullt företagande

Brain (Digital Brain Nordic AB, org.nr 556684-3610) har som mål att upprätthålla en ansvarsfull verksamhet och affärsmodell. Vi ser följande områden som viktiga för att upprätthålla en ansvarsfull verksamhet:

  1. Juridisk

  2. Miljö

  3. Hälsa

  4. Arbetskraft

  5. Integritet

  6. Struktur

1. Juridisk

Brain är engagerad i ett proaktivt arbete mot korruption i alla dess former. Vi tillåter inga affärer eller avtal som görs för att skapa privata vinster för någon anställd eller ledning, inte heller tillåter vi olagliga avtal som inte är förenliga med svensk eller europeisk lagstiftning.

2. Miljö

Brain är medveten om de globala utmaningar som hela jordens befolkning står inför. Vårt mål är att endast använda de resurser som krävs för att driva vår verksamhet och minimera avfall och onödig användning av resurser.

När det är möjligt prioriterar vi "gröna" alternativ till resor och använder online-möten före fysiska möten (som kräver resor).

Vi använder transporttjänster på begäran, t.ex. bilpooler eller kollektivtrafik, när det är möjligt. Vi använder bilpoolstjänsten "M" i Sverige. Läs mer

Vi använder molntjänster som enkelt kan skalas upp och ner i takt med att vår verksamhet växer och prioriterar leverantörer som har miljömål som syftar till att minska koldioxidutsläppen. Vi har valt Amazon Web Services eftersom de har ett mål om nollutsläpp till 2040, tio år före Parisavtalet. Läs mer

3. Hälsa

Brain anser att personalens personliga hälsa består av fysisk hälsa, psykisk hälsa och social hälsa. Brain strävar efter att arbeta för alla dessa hälsoaspekter och arbetar för att främja dem för både vår personal och våra kunder.

Fysisk hälsa är individens fysiska välbefinnande och är i allmänhet en kombination av medicinskt tillstånd, aktivitet, vila och näring. Vårt mål är att främja alla dessa aspekter av den fysiska hälsan och arbeta för att öka förståelsen för betydelsen av dessa aspekter så att vår personal. Vi erbjuder gym på våra kontorsplatser och ger alla anställda en hälsokontroll på 1 500 kr per år.

Psykisk hälsa är individens mentala eller känslomässiga välbefinnande och i vår snabba och stressiga värld med överbelastning av sinnesintryck är denna aspekt viktigare än någonsin. Brain erkänner att vi alla bär på ett arv från både barndom och vuxenliv som kan påverka oss senare i livet, liksom risken för nya känslomässiga trauman från ett stressigt arbetsliv. Vi är dedikerade till att arbeta proaktivt för att förebygga nya trauman och hjälpa till att lindra gamla trauman som påverkar vår personal.

Social hälsa är det välbefinnande vi får genom att existera i ett socialt sammanhang, interagera med andra på ett vänligt och positivt sätt och bli erkända för vilka vi är och vad vi bidrar med. Brain kommer att sträva efter att skapa en miljö där dessa behov tas om hand och arbeta för att förebygga situationer som är skadliga för dessa behov.

4. Arbetskraft

En hälsosam och produktiv arbetskraft är en arbetskraft som är mångsidig, respektfull och medveten.

Mångfald innebär att vi på Brain strävar efter att främja en blandning av etnicitet, kön och kultur. Eftersom företag med mångfald presterar bättre, skapar en sundare företagskultur och bidrar till ett mer inkluderande samhälle.

Respektfullt innebär att vi respekterar varje individs rätt till sin sexualitet, religion och självbild. Det innebär också att vi inte diskriminerar på grundval av dessa självklara rättigheter och att vi arbetar för att förhindra alla beteenden inom företaget som påverkar dessa rättigheter negativt.

Medvetenhet innebär att vi inte övervakar eller kontrollerar den individuella yttrandefriheten, yttrandefriheten eller den individuella integriteten. Vi arbetar för att främja dessa saker som ett sätt att bidra till ett mer transparent och öppet samhälle där dessa friheter är grundläggande byggstenar.

Brain motsätter sig starkt alla former av tvångsarbete eller barnarbete och kommer inte att använda leverantörer som visar sig använda sådana arbetskrafter. Vi strävar också efter att upprätthålla en politik för rättvisa löner som går att leva på, där ingen leverantör som betalar under minimilönen i det lokala affärsområdet kommer att kontrakteras eller användas.

Barnens rättigheter är särskilt viktiga för oss på Brain, barn har rätt att vara barn och ska skyddas från exploatering och övergrepp.

5. Integritet och integritet

På Brain skyddar vi våra anställdas, kunders och våra kunders kunders integritet och sekretess. Det ramverk som vi tillämpar på detta arbete är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi tillämpar GDPR genom ett ramverk som definierar personuppgifter, hur vi hanterar incidenter som kan inträffa och hur vi kontinuerligt ska arbeta för att säkerställa den individuella integriteten och rätten till integritet för alla registrerade som vi möter i vår dagliga verksamhet.

Vi har ett dataskyddsombud (DPO) som ansvarar för att upprätthålla och kontrollera detta ramverk. Du kan alltid skicka e-post till dataskyddsombudet på [email protected].

Dataskyddsombudet ser också till att alla anställda har fått rätt utbildning om GDPR och att ytterligare utbildning ges vid behov. 

6. Struktur

På Brain skapar vi en sund och effektiv organisation genom att vara kundorienterade, basera våra affärsbeslut på fakta, skapa tydliga och detaljerade affärsprocesser, arbeta kontinuerligt med våra medarbetares tillfredsställelse och engagemang samt ständigt arbeta för att förbättra hur vi gör de saker vi gör och de beslut vi fattar. Vi är aldrig klara, aldrig färdiga, utan försöker alltid förbättra oss.